Działalność Parku Wodnego

INFORMACJA

W związku z wydanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że:

Park Wodny w Ostrołęce będzie dostępny wyłącznie dla:

– osób uprawiających sport zawodowy w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 , ze zm.),

– zawodników pobierających stypendia sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),

– zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub

reprezentacji paraolimpijskiej,

– uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),

– dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Dokumenty potwierdzające możliwość korzystania z usług na podstawie wyżej wymienionego rozporządzenia, należy przedłożyć w Sekretariacie lub Kasie Głównej Parku Wodnego. W przypadku braku takiego dokumentu, podmiot nie będzie mógł prowadzić zajęć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *