INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z zapisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanego dalej „RODO”) pragniemy poinformować, iż:  

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych jest Park Wodny w Ostrołęce (07-410) przy ul. Wincentego Witosa 3. Z administratorem danych możesz skontaktować się poprzez adres e‑mail biuro@basen.ostroleka.pl, telefonicznie pod numerem +48 29 764 24 37 lub korespondencyjnie na adres siedziby administratora 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się skontaktować poprzez e-mail iodo@basen.ostroleka.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne oraz obowiązek podania danych:

3.1. Park Wodny może przetwarzać  Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu spełnienia obowiązków i realizacji uprawnień w ramach zawartych umów, w szczególności dotyczących :

 • realizacji usług rekreacyjnych i sportowych,
 • realizacji usług gastronomicznych,
 • realizacji imprez okolicznościowych,
 • udostępniania pomieszczeń konferencyjnych, szkoleniowych, sportowych,
 • wynajmu lokali.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi Pani/Panu zawarcie i realizację umowy.

3.2. Park Wodny może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) lub f) RODO, dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Parku Wodnym lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów Parku Wodnego, w celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, m.in. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego we wszystkich strefach publicznych wewnątrz obiektu oraz w bezpośrednim jego otoczeniu,
 • zapewnienia porządku  publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej
 • rozpatrywania ewentualnych reklamacji, jak również ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami
 • realizacji procedury postępowania z rzeczami znalezionymi na terenie obiektu Parku Wodnego,

3.3. Park Wodny może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) lub d) RODO dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Parku Wodnym lub ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, w sytuacjach tego wymagających, a zaistniałych na terenie obiektu Parku Wodnego,  w szczególności gdy zachodzi konieczność udzielenia pierwszej pomocy.

3.4. Park Wodny może przetwarzać  Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO za Pani / Pana dobrowolną zgodą, w celach:

 • marketingowych, informacyjnych.

Podanie danych osobowych w ramach wyrażonej zgody ma charakter dobrowolny, a zgoda na przetwarzanie danych może być w każdym momencie wycofana. Sposób wycofania zgody oraz skutki braku wyrażenia zgody lub cofnięcia zgody Administrator określa każdorazowo w informacji udzielanej przy pozyskiwaniu danej zgody. 

4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 • pracownikom i współpracownikom Parku Wodnego posiadającym upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, zadań zleconych,
 • podmiotom pośredniczącym w korzystaniu z usług Parku Wodnego na podstawie Pani/Pana dyspozycji,
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Parku Wodnego w zakresie niezbędnym do ich realizacji,
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Park Wodny nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein); 

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Park Wodny będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania wybranych przez Panią/Pana usług zgodnie z umową oraz będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa w celu archiwizacji, spełnienia wymogów obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz ewentualne rozstrzyganie wzajemnych roszczeń. 

7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, usunięcia danych – po upływie wymaganego przepisami prawa okresu przechowywania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych dostarczonych Parkowi Wodnemu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w każdym czasie, a w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec tego przetwarzania z uwagi na szczególną Pani/Pana sytuację.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.

Zakres profilowania może być realizowany przez Park Wodny w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie odrębnie wyrażonej zgody na ten cel, np. dotyczącej ustalenia adekwatnego pakietu usług dla Pani/Pana lub pakietu lojalnościowego (szczegółowy obowiązek informacyjny Parku Wodnego zostanie zrealizowany przy udzieleniu dobrowolnej zgody).
Park Wodny zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce prywatności, w związku z czym zapraszamy do okresowego sprawdzenia jej treści, w szczególności przed dokonaniem rezerwacji lub skorzystaniem z usług Parku Wodnego.